Refrentna lista evaluacija

No. Nositelja projekta Projekt Izvor financiranja projekta Godina provedbe evaluacije Vrsta evaluacije
1. Autonomni centar – ACT Društveno uključivanje i zapošljavanje Roma kroz biodinamičku poljoprivredu IPA IV- Broadening the Network of Social Services in the Community 2014. Ex-post evaluacija
2. Autonomni centar – ACT Centar za pomoć i njegu u kući Međimurske županije I IPA IV- Broadening the Network of Social Services in the Community 2014. Ex-post evaluacija
3. Centar za mirovne studije Naglašavanje ljudskih prava u području od posebnog državnog interesa IPA 2009 - Civil Society Facility 2014. Ex-post evaluacija
4. Centar za mirovne studije Naglašavanje ljudskih prava u području od posebnog državnog interesa IPA 2009 - Civil Society Facility 2014. Ex-post evaluacija
5. Udruga RODA - Roditelji u akciji Vanjska evaluacija rada udruge RODA - 2013. Vanjska evaluacija rada udruge
6. Općina Jelsa Razvoj agroturizma temeljen na ekološkom uzgoju i proizvodnji hrane Prijava na III. natječaj u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007-2013. 2013. Revizija i evaluacija projektnog prijedloga
7. Zelena akcija Održivo upravljanje obnovljivim prirodnim resursima – SURE NaRe Nacionalni program za Hrvatsku unutar IPA komponente za pomoć tranziciji i gradnji institucija za 2008 2013. Ex-post evaluacija
8. Hrvatski zavod za zapošljavanje Jednaki u različitosti PROGRESS - Potpora nacionalnim aktivnostima koje se tiču borbe protiv diskriminacije i promidžbe jednakosti 2013. Ex-post evaluacija
9. Zelena akcija Prema reciklirajućim društvima u Osječko-Baranjskoj županiji i Sjeverno-Bačkom okrugu IPA 2007 – 2013
Cross-border Programme Croatia – Serbia
2013. Ex-post evaluacija
10. Zelena akcija Uspješno sudjelovanje javnosti u upravljanju slivom rijeke Save

Moving towards successful public participation in the Sava River Basin water management
IPA 2007 – 2013 Cross-border Co-operation
Croatia – Bosnia and Herzegovina
2013. Ex-post evaluacija
11. LSE Consulting IPA Ex-ante Evaluation of Programming Documents and Strengthening Evaluation Capacity for EU Funds IPA TAIB 2008 – nastavak programa PHARE 2012. – 2013. Ex-post evaluacija
12. Udruga ZUM Otvorena škola CNF-CEE 2012. Ex-post evaluacija
13. Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara HUPT Da, ja to mogu! IPA component IV grant scheme: Fostering effective inclusion of the persons with disabilities into the labour market 2012. Ex-post evaluacija
14. Udruga Katapult Izdavačka akademija IPA component IV grant scheme: Youth in the labour market 2012. Ex-post evaluacija
15. GONG MECSO - Moj posao u udruzi IPA component IV grant scheme 2012. Ex-post evaluacija
16. CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje Jednake mogućnosti za žene i djevojke s oštećenjem vida Country Based Support Scheme (CBSS) of the European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) 2012. Ex-post evaluacija
17. Ured za ljudska prava Vlade RH
Promicanje raznolikosti na hrvatskom tržištu rada Employment and Social Solidarity – PROGRESS 2007-2013 2012. Revizija i evaluacija projektnog prijedloga
18. Ženska autonomna kuća Zagreb Podrška socijalnoj uključenosti i integraciji na tržište rada žena koje su preživjele obiteljsko nasilje te druge oblike rodno uvjetovanog nasilja IPA component IV grant scheme: Establishing Support in Social Integration and Employment of Disadvantaged and Marginalized Groups 2012. Ex-post evaluacija
19. International Centre for Migration Policy Development - ICMPD Enhancing Transnational Cooperation Trafficking Cases in South Eastern Europe Project USAID 2011.-2012. Ex-post evaluacija
20. Zelena akcija Umrežavanje i jačanje kapaciteta udruga za zaštitu okoliša s ciljem povećanja energetske efikasnosti i većeg korištenja obnovljivih izvora energije na Zapadnom Balkanu IPA 2008 Programme: Civil Society Facility – Support to Partnership Actions Environment, Energy Efficiency, and Health and Safety at Work 2011. Ex-post evaluacija
21. Autonomni centar – ACT ESCO - obrazovanje za socijalno zadrugarstvo - nove mogućnosti za osobe s invaliditetom IPA component IV grant scheme: Fostering effective inclusion of the persons with disabilities into the labour market 2011. Ex-post evaluacija
22. Centar za mirovne studije Stara kula – više mostova - izgradnja povjerenja u zaleđu Zadra i u Lici Country based Support Scheme (CBSS) of the European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) 2011. Ex-post evaluacija
23. Centar za mirovne studije Potpora provedbi Zakona o suzbijanju diskriminacije II Program zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnosti – PROGRESS 2008 2011. Ex-post evaluacija
24. Otvorena medijska grupacija Upoznajmo se! U sklopu EIDHR 2009 2011. Ex-post evaluacija
25. Udruga općina Smanjenje percepcije korumpiranosti u lokalnoj samoupravi - SPECULAS Vlada Republike Finske 2011. Ex-post evaluacija
26. Međunarodni centar za razvoj migracijske politike - ICMPD Program podrške sustavu suzbijanja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj USAID 2010. - 2012. Ex-post evaluacija
27. 4Film Tata od formata Becoming dad EIDHR 2009 IPA 2007 2010. Ex-post evaluacija
28. Savez udruga Klubtura Podrška partnerstvu među kulturnim organizacijama IPA 2009 – Civil Society Facility – Regional Programmes 2010. Provjera kvalitete i evaluacija projektnog prijedloga
29. Centar za mirovne studije Manjine za manjine – primjeri dobre prakse u međuetničkim odnosima u zemljama zapadnog Balkana CARDS 2004 2010. – 2011. Ex-post evaluacija
30. Centar za mirovne studije Implementacija Zakona o suzbijanju diskriminacije Program zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnosti – PROGRESS 2008 2010. Ex-post evaluacija
31. Grad Sinj DA! Zapošljavanje mladih Sinj IPA 2007-2009 2010. Revizija i evaluacija projektnog prijedloga
32. ESCO d.o.o. Proljetna tvornica: “Od hrvatskog do EU brenda” Spring Factory: “From Croatian to EU Brand” PHARE 2006 2010. Ex-post evaluacija  
33. Ženska soba Nulta tolerancija na seksualno nasilje PHARE 2006-0202-020312 2010. Ex-post evaluacija
34. Zelena akcija Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i njihovih mreža u borbi protiv korupcije u politici prostornog razvoja IPA  2007   2009. Revizija i evaluacija projektnog prijedloga
35. B.a.B.e.   Podizanje glasa na lokalnoj razini: stvaranje putokaza prema učinkovitoj provedbi antidiskriminacijskih propisa na lokalnoj i nacionalnoj razini PHARE 2006 2009. Ex-post evaluacija
36. Zelena akcija Promocija zaštite pograničnih rijeka i održivo korištenje resursa u pograničnom području Hrvatske i Bosne i Hercegovine CARDS 2004 – Border region co-operation grant scheme 2009. Ex-post evaluacija
37. Centar za mirovne studije Stara kula – novi mostovi – pomirenje i izgradnja konsenzusa u zaleđu Zadra
EIDHR 2007 2009. Ex-post evaluacija
38. Ženska autonomna kuća Zagreb Žensko sklonište i savjetovalište – pružanje i unaprjeđenje usluga i potpore ženama i njihovoj djeci koja su preživjela nasilje u obitelji CARDS 2004 - Pružanje socijalnih usluga od strane neprofitnog sektora 2009. Ex-post evaluacija