Refrentna lista evaluacija

No. Nositelja projekta Projekt Izvor financiranja projekta Godina provedbe evaluacije Vrsta evaluacije
1. Autonomni centar – ACT

Autonomous centre ACT
Društveno uključivanje i zapošljavanje Roma kroz biodinamičku poljoprivredu

Social inclusion and employment of Roma through biodynamic agriculture
IPA IV- Broadening the Network of Social Services in the Community 2014. Ex-post evaluacija
2. Autonomni centar – ACT

Autonomous centre ACT
Centar za pomoć i njegu u kući Međimurske županije

Center for home care and assistance in Medjimurje County
I IPA IV- Broadening the Network of Social Services in the Community 2014. Ex-post evaluacija
3. Centar za mirovne studije

Center for Peace Studies
Naglašavanje ljudskih prava u području od posebnog državnog interesa

Mainstreaming human rights in areas of special state concern in Croatia
IPA 2009 - Civil Society Facility 2014. Ex-post evaluacija
4. Centar za mirovne studije

Center for Peace Studies
Naglašavanje ljudskih prava u području od posebnog državnog interesa

Mainstreaming human rights in areas of special state concern in Croatia
IPA 2009 - Civil Society Facility 2014. Ex-post evaluacija
5. Udruga RODA - Roditelji u akciji

RODA – Parents in Action
Vanjska evaluacija rada udruge RODA - 2013. Vanjska evaluacija rada udruge
6. Općina Jelsa


Municipality Jelsa
Razvoj agroturizma temeljen na ekološkom uzgoju i proizvodnji hrane Prijava na III. natječaj u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007-2013. 2013. Revizija i evaluacija projektnog prijedloga
7. Zelena akcija Green Action Održivo upravljanje obnovljivim prirodnim resursima – SURE NaRe

Sustainable Use of Renewable Natural Resources" - SURE NaRe
Nacionalni program za Hrvatsku unutar IPA komponente za pomoć tranziciji i gradnji institucija za 2008 2013. Ex-post evaluacija
8. Hrvatski zavod za zapošljavanje

Croatian Employment Service
Jednaki u različitosti

Equally Diverse
PROGRESS - Potpora nacionalnim aktivnostima koje se tiču borbe protiv diskriminacije i promidžbe jednakosti 2013. Ex-post evaluacija
9. Zelena akcija

Green Action
Prema reciklirajućim društvima u Osječko-Baranjskoj županiji i Sjeverno-Bačkom okrugu

Towards recycling societies in Osijek – Baranja County and North Bačka District
IPA 2007 – 2013
Cross-border Programme Croatia – Serbia
2013. Ex-post evaluacija
10. Zelena akcija

Green Action
Uspješno sudjelovanje javnosti u upravljanju slivom rijeke Save

Moving towards successful public participation in the Sava River Basin water management
IPA 2007 – 2013 Cross-border Co-operation
Croatia – Bosnia and Herzegovina
2013. Ex-post evaluacija
11. LSE Consulting IPA Ex-ante Evaluation of Programming Documents and Strengthening Evaluation Capacity for EU Funds IPA TAIB 2008 – nastavak programa PHARE 2012. – 2013. Ex-post evaluacija
12. Udruga ZUM Otvorena škola Open school CNF-CEE 2012. Ex-post evaluacija
13. Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara HUPT

Croatian Paraplegic and Tetraplegic Association
Da, ja to mogu!

Yes, I can!
IPA component IV grant scheme: Fostering effective inclusion of the persons with disabilities into the labour market 2012. Ex-post evaluacija
14. Udruga Katapult Izdavačka akademija

Publishing Academy
IPA component IV grant scheme: Youth in the labour market 2012. Ex-post evaluacija
15. GONG MECSO - Moj posao u udruzi

MECSO – My Employment in a Civil Society Organization
IPA component IV grant scheme 2012. Ex-post evaluacija
16. CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

Centre for Education, Counselling and Research, Croatia  
Jednake mogućnosti za žene i djevojke s oštećenjem vida

Visually impaired women show others the way – equal opportunities for visually impaired women and girls
Country Based Support Scheme (CBSS) of the European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) 2012. Ex-post evaluacija
17. Ured za ljudska prava Vlade RH

Office for Human Rights of the Government of the Republic of Croatia
Promicanje raznolikosti na hrvatskom tržištu rada

Supporting Equality in Croatian Labour Market
Employment and Social Solidarity – PROGRESS 2007-2013 2012. Revizija i evaluacija projektnog prijedloga
18. Ženska autonomna kuća Zagreb

Autonomous Women’s House Zagreb
Podrška socijalnoj uključenosti i integraciji na tržište rada žena koje su preživjele obiteljsko nasilje te druge oblike rodno uvjetovanog nasilja

Support of social inclusion and labour market integration of women survivors of domestic violence and other forms of gender based violence
IPA component IV grant scheme: Establishing Support in Social Integration and Employment of Disadvantaged and Marginalized Groups 2012. Ex-post evaluacija
19. International Centre for Migration Policy Development - ICMPD Enhancing Transnational Cooperation Trafficking Cases in South Eastern Europe Project USAID 2011.-2012. Ex-post evaluacija
20. Zelena akcija

Green Action
Umrežavanje i jačanje kapaciteta udruga za zaštitu okoliša s ciljem povećanja energetske efikasnosti i većeg korištenja obnovljivih izvora energije na Zapadnom Balkanu

Networking and Capacity Building of environmental NGOs to Increase Energy Efficiency and Renewable Sources of Energy in Western Balkans
IPA 2008 Programme: Civil Society Facility – Support to Partnership Actions Environment, Energy Efficiency, and Health and Safety at Work 2011. Ex-post evaluacija
21. Autonomni centar – ACT

Autonomous centre  ACT
ESCO - obrazovanje za socijalno zadrugarstvo - nove mogućnosti za osobe s invaliditetom

ESCO - Education for Social Co-Operatives - new opportunities for people with disabilities
IPA component IV grant scheme: Fostering effective inclusion of the persons with disabilities into the labour market 2011. Ex-post evaluacija
22. Centar za mirovne studije

Center for Peace Studies
Stara kula – više mostova - izgradnja povjerenja u zaleđu Zadra i u Lici

Old Castle – More Bridges - Building trust in Zadar county hinterlandand in Lika
Country based Support Scheme (CBSS) of the European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) 2011. Ex-post evaluacija
23. Centar za mirovne studije

Center for Peace Studies
Potpora provedbi Zakona o suzbijanju diskriminacije II

Supporting the implementation of the Anti-discrimination Act II  
Program zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnosti – PROGRESS 2008 2011. Ex-post evaluacija
24. Otvorena medijska grupacija

Open Media Group
Upoznajmo se!

Let’s get to know each other!
U sklopu EIDHR 2009 2011. Ex-post evaluacija
25. Udruga općina

Association of Municipalities in the Republic of Croatia
Smanjenje percepcije korumpiranosti u lokalnoj samoupravi - SPECULAS

Decrease of Perception of Corruption in Local Self-Government – SPECULAS
Vlada Republike Finske 2011. Ex-post evaluacija
26. Međunarodni centar za razvoj migracijske politike - ICMPD

International Centre for Migration Policy Development - ICMPD
Program podrške sustavu suzbijanja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj

Targeted niches in the anti-trafficking efforts: customised support for Croatia
USAID 2010. - 2012. Ex-post evaluacija
27. 4Film Tata od formata Becoming dad EIDHR 2009 IPA 2007 2010. Ex-post evaluacija
28. Savez udruga Klubtura

Association Alliance Clubture
Podrška partnerstvu među kulturnim organizacijama

 Support to Partnership Actions between Cultural Organisations
IPA 2009 – Civil Society Facility – Regional Programmes 2010. Provjera kvalitete i evaluacija projektnog prijedloga
29. Centar za mirovne studije

Center for Peace Studies
Manjine za manjine – primjeri dobre prakse u međuetničkim odnosima u zemljama zapadnog Balkana

Minorities for Minorities - examples of good practice in inter-ethnic relations in the Western Balkans
CARDS 2004 2010. – 2011. Ex-post evaluacija
30. Centar za mirovne studije

Center for Peace Studies
Implementacija Zakona o suzbijanju diskriminacije

Implementation of the Anti-discrimination Act
Program zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnosti – PROGRESS 2008 2010. Ex-post evaluacija
31. Grad Sinj

Town of Sinj
DA! Zapošljavanje mladih Sinj

YES! Youth Employment Sinj
IPA 2007-2009 2010. Revizija i evaluacija projektnog prijedloga
32. ESCO d.o.o. Proljetna tvornica: “Od hrvatskog do EU brenda” Spring Factory: “From Croatian to EU Brand” PHARE 2006 2010. Ex-post evaluacija  
33. Ženska soba Women's room Nulta tolerancija na seksualno nasilje Zero tolerance towards Sexual Violence PHARE 2006-0202-020312 2010. Ex-post evaluacija
34. Zelena akcija

Green Action
Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i njihovih mreža u borbi protiv korupcije u politici prostornog razvoja

Building capacities of CSOs and their networks in fight corruption in spatial development policy
IPA  2007   2009. Revizija i evaluacija projektnog prijedloga
35. B.a.B.e.   Podizanje glasa na lokalnoj razini: stvaranje putokaza prema učinkovitoj provedbi antidiskriminacijskih propisa na lokalnoj i nacionalnoj razini

Raising local voices: Creating a roadmap towards effective implementation of antidiscrimination regulations at local and national level
PHARE 2006 2009. Ex-post evaluacija
36. Zelena akcija Green Action Promocija zaštite pograničnih rijeka i održivo korištenje resursa u pograničnom području Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Promoting conservation of border river ecosystems and sustainable use of resources in border area of Croatia and Bosnia and Herzegovina
CARDS 2004 – Border region co-operation grant scheme 2009. Ex-post evaluacija
37. Centar za mirovne studije

Center for Peace Studies
Stara kula – novi mostovi – pomirenje i izgradnja konsenzusa u zaleđu Zadra

Old castle - new bridges - reconciliation and concensus building in Zadar county hinterland
EIDHR 2007 2009. Ex-post evaluacija
38. Ženska autonomna kuća Zagreb

Autonomous Women’s House Zagreb
Žensko sklonište i savjetovalište – pružanje i unaprjeđenje usluga i potpore ženama i njihovoj djeci koja su preživjela nasilje u obitelji

Women's Shelter and Counselling Centre: providing and strengthening services and support for women and their children survivors of domestic violence
CARDS 2004 - Pružanje socijalnih usluga od strane neprofitnog sektora 2009. Ex-post evaluacija